Ganggua

Hunde lɔmo lɔga senno yoktogiyye, itondogiy ngagangguya i karanɛye. Na hunde ghinneyi lɔga senn kìyaktagungɔye, itondogiy sara gu oo imela nu.

Target Image